Your Cart

Tietosuojakäytäntö

Liite 3 

§1

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 Tietosuojaseloste sisältää säännöt Kaupan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyn perusteet, tarkoitukset ja laajuus sekä rekisteröityjen oikeudet sekä tiedot evästeiden ja analyyttisten työkalujen käytöstä.

2. Verkkokaupan kautta kerättyjen henkilötietojen ylläpitäjä on GARDA Dominik Gawron

jonka kotipaikka on Puolassa, ul. Krótka 53, 60-185 Skórzewo k/Poznania

VATEU 779-226-99-44, 

Alue: 300820343, 

Puhelin: 0048 516 650 100   

Sähköposti: sklep@garda.pl  

 jäljempänä ” Rekisterinpitäjä ”

(3) Rekisterinpitäjä käsittelee Verkkokaupassa olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti, erityisesti tietosuojasta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoamisesta – jäljempänä ”RODO  . 

(4) Verkkokaupan käyttö, mukaan lukien ostosten tekeminen, on vapaaehtoista. Vastaavasti Asiakkaan henkilötietojen luovuttaminen Verkkokauppaa käyttämällä on vapaaehtoista, lukuun ottamatta: 

 • Jos Rekisterinpitäjän kanssa tehdyn Myyntisopimuksen tai sähköisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen tarvittavia henkilötietoja ei anneta Verkkokaupan verkkosivuilla sekä Ehdoissa määritellyissä tapauksissa ja laajuudessa ja verkkokaupan ehtoja sekä tätä tietosuojaselostetta, tällaista sopimusta ei ole mahdollista tehdä. Henkilötietojen antaminen tällaisessa tapauksessa on sopimusvelvoite ja jos rekisteröity haluaa tehdä tietyn sopimuksen Rekisterinpitäjän kanssa, hän on velvollinen toimittamaan vaaditut tiedot. Kussakin tapauksessa sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen laajuus on ilmoitettu etukäteen Verkkokaupan verkkosivuilla.
 • lakisääteiset velvoitteet – henkilötietojen toimittaminen on lakisääteinen vaatimus, joka johtuu yleisesti sovellettavista laeista, jotka velvoittavat rekisterinpitäjän käsittelemään henkilötietoja (esim. tietojen käsittely vero- tai kirjanpitoa varten), ja tällaisten tietojen toimittamatta jättäminen estää järjestelmänvalvojan suorittamasta tällaisia ​​velvollisuuksia.

(5) Rekisterinpitäjän on erityisesti huolehdittava niiden henkilöiden etujen suojelemisesta, joiden henkilötietoja se käsittelee, ja erityisesti on vastuussa ja varmistettava, että keräämänsä tiedot ovat: 

 • käsitellään lain mukaisesti; 
 • kerätään tiettyihin, laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattoman jatkossa; 
 • olennaisesti oikeita ja riittäviä suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 
 •  säilytetään muodossa, joka mahdollistaa rekisteröityjen tunnistamisen vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi; 
 • käsitellään tavalla, joka varmistaa henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden, mukaan lukien suojan luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, asianmukaisin teknisin tai organisatorisin toimenpitein.

(6) Ottaen huomioon käsittelyn luonteen, laajuuden, kontekstin ja tarkoitukset sekä riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksien tai vapauksien loukkaamisesta vaihtelevalla todennäköisyydellä ja vakavuudella, Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittely on suoritettu asetuksen mukaisesti ja pystyä osoittamaan tämä. Rekisterinpitäjän tulee ryhtyä teknisiin toimenpiteisiin estääkseen asiattomien sähköisesti välitettyjen henkilötietojen hankkimisen ja muuttamisen.

§2

 KÄSITTELYN PERUSTELUT

(1) Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, jos ja siltä osin kuin yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: 

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa määriteltyä tarkoitusta varten; 
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;  
 • käsittely on tarpeen ylläpitäjälle kuuluvan laillisen velvoitteen täyttämiseksi; 
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, erityisesti jos tiedot aiheena on lapsi.

(2) Rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojen käsittely edellyttää kussakin tapauksessa vähintään yhden edellä mainituista perusteista. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn erityiset perusteet on esitetty alla

§3

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS, PERUSTA, KESTO JA ALA

 1. Ylläpitäjän käsittelemien henkilötietojen tarkoitus, peruste, ajanjakso ja laajuus sekä vastaanottajat ovat joka kerta seurausta kunkin asiakkaan verkkokaupassa suorittamista toimista. Esimerkiksi jos asiakas päättää ostaa verkkokaupasta ja valitsee ostettujen Tavaroiden henkilökohtaisen noudon kuriiritoimituksen sijaan, hänen henkilötietojaan käsitellään tehdyn kauppasopimuksen täytäntöönpanoa varten, mutta niitä ei enää tehdä järjestelmänvalvojan puolesta toimituksen suorittavan rahdinkuljettajan käytettävissä.

2 Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja Verkkokaupassa seuraaviin tarkoituksiin, seuraavin perustein, seuraavien ajanjaksojen ajan ja seuraavassa laajuudessa:

Tietojen käsittelyn tarkoitusKäsittelyn oikeusperusta / tietojen säilytysaikaTietojen käsittelyn laajuus
Myyntisopimuksen tai sähköisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen täyttäminenRODO-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimuksen täytäntöönpano)
Tietoja säilytetään tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon, irtisanomisen tai muutoin päättymisen edellyttämän ajan.
Laajuus: etu- ja sukunimi; sähköpostiosoite; yhteyshenkilön puhelinnumero; toimitusosoite (katu, talon numero, asunnon numero, postinumero, kaupunki, maa), asunnon/yrityksen/asuntoosoite (jos eri kuin toimitusosoite), IP-osoite, asiakastunnus.
KirjanpitoRODO-asetuksen 6 §:n 1 momentin c alakohta yhdessä kirjanpitolain 74 §:n 2 momentin kanssa eli 30.1.2018. (Lakilehti 2018, kohta 395) Tietoja säilytetään tilinpäätöksen edellyttämän ajan
. laki, joka velvoittaa rekisterinpitäjän pitämään verokirjanpitoa (verovelvollisuuden vanhentumisajan päättymiseen asti, ellei verolaissa toisin säädetä) tai kirjanpitoa (5 vuotta, laskettuna sitä tilikautta seuraavan vuoden alusta, jota tiedot koskevat ).
Nimi; asiakkaan asuin-/yritys-/asunnonosoite (jos eri kuin toimitusosoite), yrityksen nimi ja verotunnus (NIP)
Sellaisten vaatimusten laatiminen, esittäminen tai puolustaminen, joita järjestelmänvalvoja voi esittää tai joita voidaan esittää järjestelmänvalvojaa vastaanRODO-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjän oikeutettu etu on olemassa, mutta ei pidempään kuin rekisterinpitäjän oikeutettua etua koskevien vaatimusten vanhentumisajan. liiketoiminta. Vanhentumisaika määräytyy laissa, erityisesti siviililaissa (liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien vaateiden perusvanhentumisaika on kolme vuotta ja myyntisopimuksella kaksi vuotta).
Nimi; yhteyshenkilön puhelinnumero; sähköpostiosoite; toimitusosoite (katu, talon numero, asunnon numero, postinumero, kaupunki, maa), asuin-/yritys-/asuinosoite (jos eri kuin toimitusosoite).

§4 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT 

(1) Verkkokaupan moitteettoman toiminnan kannalta, mukaan lukien tehtyjen myyntisopimusten täyttäminen, Ylläpitäjän on käytettävä ulkopuolisten tahojen palveluita. Ylläpitäjä saa käyttää vain sellaisten käsittelijöiden palveluita, jotka antavat riittävät takeet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisesta siten, että käsittely täyttää RODO-asetuksen vaatimukset ja suojaa rekisteröityjen oikeuksia.

(2) Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja kaikissa tapauksissa eikä kaikille tietosuojaselosteessa mainituille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille – Rekisterinpitäjä siirtää tietoja vain, jos se on tarpeen tietyn tarkoituksen toteuttamiseksi. henkilötietojen käsittelyä ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen sen toteuttamiseksi. Esimerkiksi jos Asiakas käyttää henkilökohtaista keräystä, hänen tietojaan ei siirretä Ylläpitäjän kanssa yhteistyössä toimivalle liikenteenharjoittajalle.

(3) Verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja voidaan siirtää seuraaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille:

 • rahdinkuljettajat/kuriirivälittäjät – Asiakkaan, joka käyttää Tavaroiden toimitustapaa postitse tai kuriiripalvelussa Verkkokaupassa, Rekisterinpitäjä antaa Asiakkaan kerätyt henkilötiedot valitun kuljetuksen suorittavan rahdinkuljettajan tai välittäjän käyttöön Ylläpitäjän määräyksestä siltä osin kuin on tarpeen Tavaroiden toimittamiseksi Asiakkaalle.
 • sähköisiä tai luottokorttimaksuja käsittelevät tahot – Asiakkaan, joka käyttää verkkokaupassa sähköistä tai luottokorttimaksutapaa, Ylläpitäjä saattaa Asiakkaan kerätyt henkilötiedot valitun, edellä mainittuja maksuja käsittelevän tahon saataville Verkkokauppa Ylläpitäjän tilauksesta siinä laajuudessa kuin on tarpeen Asiakkaan suorittaman maksun hoitamiseksi.
 • palveluntarjoajat, jotka toimittavat Ylläpitäjälle teknisiä, tietoteknisiä ja organisatorisia ratkaisuja, joiden avulla Ylläpitäjä voi harjoittaa liiketoimintaansa, mukaan lukien verkkokauppa ja sen avulla tarjottavat sähköiset palvelut (erityisesti tietokoneohjelmistojen tarjoajat verkkokaupan ylläpitämiseen, sähköposti- ja isännöintipalveluntarjoajat sekä liikkeenjohdon ja teknisen tuen ohjelmistojen toimittajat Ylläpitäjälle) – Ylläpitäjä saattaa Asiakkaan kerätyt henkilötiedot hänen puolestaan ​​toimivan valitun palveluntarjoajan saataville vain siinä tapauksessa ja siinä laajuudessa on tarpeen tietyn tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
 • kirjanpidon tarjoajat, kirjanpitoa tarjoavat lakipalvelut, oikeudellinen tuki Ylläpitäjälle (erityisesti tilitoimisto, asianajotoimisto tai perintäyhtiö) – Ylläpitäjä saattaa asiakkaan kerätyt henkilötiedot valitun palveluntarjoajan saataville. hänen puolestaan ​​vain siinä tapauksessa ja siinä laajuudessa, mikä on tarpeen tietojenkäsittelyn tietyn tarkoituksen saavuttamiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

§5

PROFILOINTI 

(1) Ylläpitäjä voi käyttää Verkkokaupassa profilointia markkinointitarkoituksiin, mutta Ylläpitäjän sen perusteella tekemät päätökset eivät koske Myyntisopimuksen tekemistä tai kieltäytymistä tai mahdollisuutta käyttää Verkkokaupan palveluita. Verkkokaupan profiloinnin käytön vaikutuksena voi olla esimerkiksi henkilölle alennuksen myöntäminen, alennuskoodin lähettäminen, keskeneräisten ostosten muistuttaminen, tuoteehdotuksen lähettäminen, joka saattaa vastata henkilön etuja tai mieltymyksiä tai tarjota parempia ehtoja verrattuna Verkkokaupan vakiotarjoukseen. Profiloinnista huolimatta henkilö voi vapaasti päättää, haluaako hän hyödyntää näin saadun alennuksen tai paremmat ehdot ja tehdä ostoksen verkkokaupasta.

(2) Profilointi Verkkokaupassa tarkoittaa henkilön käyttäytymisen automaattista analysointia tai ennustamista Verkkokaupan verkkosivuilla esim. lisäämällä tietty tuote ostoskoriin, selaamalla tietyn Tuotteen sivua Verkkokaupassa tai analysoimalla verkkokaupassa tehtyjen ostosten aikaisempaa historiaa. Tällaisen profiloinnin ehtona on, että Ylläpitäjällä on hallussaan henkilön henkilötiedot, jotta hän voi myöhemmin lähettää henkilölle esimerkiksi alennuskoodin.

(3) Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, ja jolla on rekisteröityyn nähden oikeusvaikutuksia tai joka vastaavalla tavalla vaikuttaa merkittävästi rekisteröityyn.

§6

TIETOJEN OIKEUDET

(1) Oikeus tutustua, oikaista, rajoittaa, poistaa tai siirtää – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy henkilötietoihinsa, oikaisua, poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai käsittelyn rajoittamista ja hänellä on oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus tietojensa siirrettävyyteen. Yksityiskohtaiset ehdot yllä mainittujen oikeuksien käyttämiselle on esitetty RODO-asetuksen artikloissa 15-21.

2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa – henkilöllä, jonka tietoja Rekisterinpitäjä käsittelee ilmaistun suostumuksen perusteella, on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen ennen sen vetäytyminen.

3 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – henkilöllä, jonka tietoja Rekisterinpitäjä käsittelee, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle RODO-asetuksen ja Puolan lain säännösten mukaisella tavalla ja tavalla, erityisesti henkilötietolaki. Puolan valvontaviranomainen on henkilötietosuojaviraston johtaja.

4 Oikeus vastustaa – Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan (julkinen) perusteella hänen erityiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä. etu tai tehtävät) tai f) (rekisterinpitäjän oikeutettu etu), mukaan lukien näiden määräysten mukainen profilointi. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä näitä henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä osoita, että käsittelylle on pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai sijoittautumisperusteet, väitteiden käyttäminen tai puolustaminen.

(5) Tässä kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi Ylläpitäjään voidaan ottaa yhteyttä lähettämällä asianmukainen viesti kirjallisesti tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun Ylläpitäjän osoitteeseen.

§7

Evästeet VERKKOKAUPASTA, KÄYTTÖTIEDOT JA ANALYTIIKKA

(1) Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka palvelin lähettää ja jotka on tallennettu verkkokaupan verkkosivuille (esim. tietokoneen, kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen muistikortin kiintolevylle – riippuen verkkokaupassamme vierailijan käyttämästä laitteesta) . Yksityiskohtaiset tiedot evästeistä sekä niiden luomishistoria löytyvät muun muassa täältä: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

(2) Ylläpitäjä voi käsitellä evästeiden sisältämiä tietoja vierailijoiden käyttäessä Verkkokaupan verkkosivustoa seuraaviin tarkoituksiin:

 • tunnistaa asiakkaat verkkokauppaan kirjautuneiksi ja osoittaa, että he ovat kirjautuneita sisään;
 • ostoskoriin lisättyjen Tavaroiden muistaminen tilauksen tekemistä varten;
 • tietojen tallentaminen täytetyistä tilauslomakkeista, kyselyistä tai kirjautumistiedoista Verkkokauppaan;
 • mukauttaa Verkkokaupan verkkosivuston sisältö Asiakkaan yksilöllisiin mieltymyksiin (esim. värien, kirjasinkoon, sivun asettelun suhteen) ja optimoida Verkkokaupan sivujen käyttöä;
 •  säilyttää anonyymejä tilastoja, jotka osoittavat, kuinka Verkkokaupan verkkosivustoa käytetään;
 • uudelleenmarkkinointi, eli verkkokaupan vierailijoiden käyttäytymisominaisuuksien tutkiminen heidän toimintojensa anonyymin analyysin avulla (esim. toistuvat käynnit tietyillä sivuilla, avainsanat jne.) profiilin luomiseksi ja heidän odotettujen kiinnostuksen kohteidensa mukaan räätälöidyn mainonnan tarjoamiseksi , myös vieraillessaan muilla Google Inc:n ja Facebook Ireland Ltd:n mainosverkoston verkkosivustoilla;

Oletuksena useimmat markkinoilla olevat verkkoselaimet hyväksyvät evästeiden tallentamisen. Voit määrittää evästeiden käytön ehdot selaimesi asetusten kautta. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi osittain rajoittaa (esim. tilapäisesti) tai kokonaan estää evästeiden tallentamisen – jälkimmäisessä tapauksessa tämä voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin verkkokaupan toimintoihin (esim. mahdollista seurata tilauksen polkua tilauslomakkeen kautta, koska ostoskorissa olevia Tavaroita ei muistaa tilauksen peräkkäisten vaiheiden aikana).

(4) Evästeitä koskevat Internet-selaimesi asetukset ovat merkityksellisiä suostumuksesi käyttämiseen verkkokaupassamme evästeitä varten – säännösten mukaisesti suostumus voidaan ilmaista myös Internet-selaimesi asetusten kautta. Jos tällaista suostumusta ei ole, Internet-selaimesi evästeasetuksia on muutettava vastaavasti.

5 Yksityiskohtaiset tiedot evästeasetusten muuttamisesta ja niiden poistamisesta itse suosituimmissa verkkoselaimissa on saatavilla selaimesi ohjeosiossa. 

(6) Ylläpitäjä voi käyttää Verkkokaupassa Google Inc:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) tarjoamia palveluita Google Analytics, Universal Analytics, Facebook Ireland Limitedin tarjoamaa Facebook Pixel -palvelua (4 Grand Canal). Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti) ja HeatMap, Inc:n tarjoama Heatmap-palvelu. Nämä palvelut auttavat ylläpitäjää analysoimaan verkkokaupan liikennettä. Kerättyjä tietoja käsitellään osana yllä mainittuja palveluita anonymisoidusti (tämä on ns. hyväksikäyttötieto, joka estää henkilön tunnistamisen) verkkokaupan hallintaa helpottavien tilastojen tuottamiseksi. Nämä tiedot ovat koottuja ja anonyymejä, ts se ei sisällä Verkkokaupan verkkosivuilla vierailevien henkilöiden tunnistetietoja (henkilötietoja). Käyttäessään yllä olevia palveluita Verkkokaupassa Ylläpitäjä kerää sellaisia ​​tietoja, kuten verkkokaupan kävijöiden lähde ja väline sekä heidän käyttäytymisensä verkkokaupan verkkosivuilla, tietoja laitteista ja selaimista, joista he käyvät. vierailla verkkosivustolla, IP ja verkkotunnus, maantieteelliset tiedot ja väestötiedot (ikä, sukupuoli) ja kiinnostuksen kohteet.

7 Henkilö voi helposti estää Google Analyticsia jakamasta tietoja toiminnastaan ​​Verkkokaupan verkkosivuilla – tätä tarkoitusta varten voit asentaa Google Inc:n tarjoaman selainlisäosan, joka on saatavilla täältä: https://tools . google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Valmistettu Puolassa

Kaikki nuket on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista

Ilmainen toimitus

ilmainen toimitus vähintään 500€ ostoksille